ชื่อ - นามสกุล :นางกัญจนา  แสนบุตรวงค์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :138 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Email :
กลุ่ม / แผนก : ห้วหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :