ชื่อ - นามสกุล :นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์
ตำแหน่ง :รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0819525251
ที่อยู่ :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ห้วหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหาร