ชื่อ - นามสกุล :นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน รรท. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เบอร์โทร : 0819525251
ที่อยู่ :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ห้วหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :